Warsztaty profilaktyczne „Debata”

W dniu 04.10.2021r. tj. poniedziałek klasy VIIa, VIIb i VIIc uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych pod nazwą „Debata”. Spotkania z młodzieżą prowadziła Pani Monika Łukaszek – trener z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.
„Debata” to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwraca się uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Celem ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u naszych uczniów stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Mieli szansę na zmianę błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych). Uświadomili sobie, iż warto promować wartości związane ze zdrowym stylem życia. Kształtowali asertywność, która jest niezwykle ważna w sytuacji nacisków środowiskowych (najczęściej w sytuacjach rówieśniczych).
Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie „Debata”, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania.
Program został przeprowadzony w naszej szkole dzięki współpracy pedagoga szkolnego Moniki Trochonowicz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach. Warto dodać, iż jest to program rekomendowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.