Historia

Historia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

Jesienią 1915 roku w czasie I wojny światowej, za przyzwoleniem niemieckiego okupanta, powstała polska szkoła. Jej pierwszym kierownikiem został Jan Edward Sakowicz, syn miejscowego kowala, uczeń gimnazjum bialskiego relegowany za udział w strajku szkolnym , a przewodniczącym Rady Pedagogicznej został ksiądz Antoni Śliwiński. Po spaleniu Łomaz w 1915 roku (przez wycofujące się wojsko rosyjskie) naukę rozpoczęto w punickiej plebanii, ponieważ nie było wolnych budynków.  Po zakończeniu wojny kierownikiem szkoły była p. Dąbrowska natomiast od 1919r. Feliks Pirogowicz. Sprowadził on do szkoły w Łomazach kolejnych nauczycieli powiększając liczbę oddziałów. Szkoła zaczęła się coraz prężniej rozwijać.

W 1918 roku szkoła nosiła nazwę Początkowa Szkoła Elementarna w Łomazach, potem zaś Szkoła Powszechna III Stopnia im. Tadeusza Kościuszki. Do  1927 r. szkoła działała jako 6-klasowa, a od roku szkolnego1927/28 jako pełna szkoła podstawowa 7-klasowa. Od chwili powołania do II wojny światowej jej kierownikami byli: Jan Sakowicz, Feliks Pirogowicz, Wacław Męczyński, Paweł Sikora i Stefan Dorożyński.

1930

 W 1931r. rozpoczęto budowę szkoły z materiałów uzyskanych z rozbiórki łomaskiej cerkwi prawosławnej. Postawiono budynek składający się z 8 sal lekcyjnych. W tym przedsięwzięciu, z ogromnym zaangażowaniem, brali udział wszyscy mieszkańcy miejscowości.

budowa

W latach 1928-1939 absolwentami jej było prawie 330 osób. W roku szkolnym 1936/1937 uczyło się tu 692 uczniów i zdarzały się klasy ponad 50 osobowe.

1934

W czasie II wojny światowej szkoła funkcjonowała  w znacznie okrojonym stanie. Najpierw budynek szkolny został zabrany przez okupanta na cele wojskowe. Wtedy uczniowie uczyli się w okolicznych mieszkaniach prywatnych. Okrojono program nauczania, takich przedmiotów jak historia, geografia czy język polski nie było w ogóle. Uczniowie narodowości żydowskiej w pierwszych latach wojny nie uczęszczali do szkoły.

Łomazy zostały wyzwolone w lipcu 1944 r. i od 1 września tego roku pod kierunkiem Stefana Dorożyńskiego rozpoczęła się nauka w szkole. Funkcjonowała ona następnie pod kierunkiem Marii Dorożynskiej i Ewy Zdzienickiej, a od 1947r.  Stanisława Danielaka, dzięki któremu w tymże roku przeprowadzono remont budynku, którego koszt wyniósł 47000 zł.

1953

W 1979 r. rozpoczęto budowę obecnego budynku szkoły . Początkowa mobilizacja społeczeństwa gminy została rychło zaprzepaszczona przez komitet Rozbudowy i Modernizacji Zbiorczej Szkoły Gminnej. Po wybudowaniu dwóch kondygnacji budynku praca zamarła. Nadszedł burzliwy rok 1981, potem czas stanu wojennego. Oficjalnie odstąpiono od   organizacji 10-latek. W tej sytuacji pierwotna koncepcja budowy szkoły o 23 salach lekcyjnych z licznymi pomieszczeniami towarzyszącymi: świetlicą, biblioteką, blokiem żywieniowym, gabinetami lekarskimi, izbą harcerską, pracowniami, wydawała się być gigantyczną w stosunku do potrzeb ówczesnej gminy. Stanowisko władz wojewódzkich, by budowę szkoły zakończyć na drugiej kondygnacji stało się przyczyną poważnego konfliktu. W 1984 r. po wybraniu drugiego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły mieszkańcy gminy wzięli się tak ostro do pracy, że w lipcu, w czasie żniw, wybudowali drugie piętro budynku o 15  pomieszczeniach. Przełomowym wydarzeniem w historii budowy szkoły była decyzja wojewody bialskopodlaskiego Stanisława Rapy o wspomożeniu inwestycji dodatkowymi środkami finansowymi. W kolejnych latach wsparcie finansowe na dokończenie budowy szkoły władze gminne pozyskały za pośrednictwem senatora RP p. Mieczysława Trochimiuka.  Dnia 5 stycznia 1991 roku odbyła się w Łomazach niecodzienna uroczystość- oddanie do użytku nowego budynku szkolnego oraz przywrócenie utraconego w latach pięćdziesiątych XX wieku imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Na czele młodzieży szkolnej szła strażacka orkiestra dęta, za nią poczet sztandarowy. Sztandar został ufundowany przez rodziców.

stara

Od 1 września 1999 roku istnieje Zespół Szkół w Łomazach składający się ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum im. Unitów Podlaskich i przedszkola samorządowego.

W 2003 roku oddano do użytku nowoczesną halę sportową.

W okresie od 1944r do 1984r. szkołą kierowali: p. Maria Dorożyńska, p. Ewa Zdzienicka, p. Stefan Dorożyński, p. Stanisław Danielak i p. Zdzisław Sobkiewicz. Od 1 września 1984 roku do 31 sierpnia 2012 r dyrektorem szkoły był p. dr Romuald Szudejko. W latach 2012-2017 dyrektorem Zespołu Szkół w Łomazach była mgr Anna Filipiuk

W chwili obecnej szkoła nosi nazwę Zepół Placówek Oświatowych w Łomazach a dyrektorem szkoły jest mgr Bogumiła Wińska.

(z 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach 1915-2015)

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach

Sztandar szkoły podstawowej na awersie zawiera herb (w tarczy herbowej wilczą głowę i orli szpon) na czerwono-zielonym tle i oznaczenie Łomazy oraz napis w otoku „Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach”, na rewersie barwy biało-czerwone oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Imię szkole nadano dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Jemu też poświęcono pomnik (aktualnie przy szkole) oraz nazwano jedną z ulic w Łomazach.

pomnik

Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski, poświęcił w kościele parafialnym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Łomazach i przekazał uczniom w 1991r. Podczas otwarcia głównego budynku dydaktycznego.

IMG 3538IMG 3537

Szkoła jeszcze w okresie międzywojennym (do początku lat pięćdziesiątych XX wieku) miała inny sztandar. Jest on przechowywany w gablocie w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

IMG 3490IMG 3492

Sztandar będący najważniejszym symbolem szkoły znajduje się pod opieką Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora Szkoły, używany jest podczas najważniejszych uroczystości szkolnych i państwowych.