Psycholog

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

9:30 – 15:30

 

 

 10:30 – 15:30

 

11:30 – 15:00

 

 

9:00 – 15:30

 

 

8:30 – 10:30

 

Konsultacje dla rodziców

Piątek – 8:30 – 9:30

 

ZADANIA PSYCHOLOGA W SZKOLE

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier 
  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo 
  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę 
  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu 
  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 
  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów, 
  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
  ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
  (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.